Info

Lovački dom “Franjo Herljević” Kamenica

Mjesto/lokacija: Kamenica, Zavidovići

Značaj lokaliteta:

Lovački dom je služio kao zatočenički objekt za civile i vojnike bošnjačke nacionalnosti. Objekt je bio pod kontrolom VRS u periodu od maja/svibnja do decembra/prosinca 1992. godine. Zatočenici su bili zlostavljani i prisiljeni na teške fizičke radove.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Zavidovića

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud BiH je 26. septembra/rujna 2017. godine osudio Dragana Glogovca na kaznu zatvora od 4 godine. Drugi optuženi u predmetu, Novak Mitrović je preminuo tokom postupka pred Sudom BiH. Optuženi su se teretili za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.


Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 24.05.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 09.01.2020

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ