Info

Hotel Vilina vlas

Mjesto/lokacija: Višegrad

Značaj lokaliteta:

Hotel Vilina vlas je od maja/svibnja do jula/srpnja 1992. godine bio u funkciji zatočeničkog objekta za žene bošnjačke nacionalnosti, pod kontrolom srpske paravojne formacije "Osvetnici", koja je djelovala u sastavu višegradske brigade VRS. Zatočenice su bile izložene zlostavljanju i seksualnom nasilju. Najmanje jedna osoba je ubijena ili je smrtno stradala od posljedica zlostavljanja u objektu. U objekt su sprovedene i zlostavljane osobe otete u Sjeverinu te su kasnije ubijene.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Podrinja i Sjeverina

Nadležnost/ Odgovornost: Višegradska brigada VRS, srpska paravojna formacija Osvetnici

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine počinjene u Višegradu osudio komadanta paravojne jedinice Osvetnici, Milana Lukića, na doživotnu zatvorsku kaznu, i pripadnika ove paravojne grupe, Sredoje Lukića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 30 godina.
Sud BiH je osudio pripadnika rezervnog sastava policije SJB-a Višegrad, Nenada Tanaskovića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina, a Olivera Krsmanovića, pripadnika VRS-a, na 18. godina zatvora.
Apelaciono vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je 20. februara 2009. godine donijelo presudu Željku Leleku, kojom se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina za krivično djelo zločin protiv čovječnosti u Višegradu, uključujući i silovanja u hotelu Vilina Vlas.


Poznate komemoracije: U mjesecu junu/lipnju (datum varira)

Izvor podataka: MKSJ i Sud BiH (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 07.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 23.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ