Info

Osnovna škola u Potocima

Mjesto/lokacija: Potoci, Mostar

Značaj lokaliteta:

Osnovna škola u Potocima kod Mostara je tijekom 1993. godine i 1994. godine služila kao mjesto zatočenja osoba hrvatske nacionalnosti sa područja Mostara, pod kontrolom Armije RBiH. U objektu su bili zatočeni muškarci i žene, mahom civili. Zatočenici su bili podvrgnuti teškim uvjetima, premlaćivanjima i slanjem na prinudni rad. Prilikom odvođena na prinudni rad najmanje troje zatočenika je izgubilo život. Zatočenice su bile podvrgnute seksualnom zlostavljanju.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Mostara

Nadležnost/ Odgovornost: ARBiH

Sudski procesi:

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je 17. maja/svibnja 2006. godine potvrdio prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Mostaru i osudio Miralema Omanovića za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva hrvatske nacionalnosti u Osnovnoj školi Potoci, u mjestu Potoci kod Mostara. Omanović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.
Sud BiH je osudio za zločine u ovom objektu pripadnike ARBiH: Enes Ćurić osuđen je na 5 godina zatvora, a Ibrahim Demirović na 10 godina zatvora, zbog sudjelovanja u protivzakonitom zatvaranju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad hrvatskih civila u Bijelom Polju kod Mostara, dok je Habib Čopelj osuđen na 2 godine zatvora za nečovječno postupanje prema zarobljenicima.


Izvor podataka: Kantonalni sud u Mostaru (ažurirano 06.12.2019)

Obilježeno i fotografisano: 03.12.2017.

Mapa:


Aktualizovano: 25.12.2019

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ