Info


Silos u Tarčinu

Mjesto/lokacija: Tarčin, općina Hadžići

Značaj lokaliteta:

Objekat silosa u Tarčinu je periodu od maja/svibnja 1992. do januara/siječnja 1996. godine pretvoren u zatočenički objekat za civile i vojnike srpske i hrvatske nacionalnosti, pod nadležnošću Armije RBiH. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanum uvjetima, zlostavljani, premlaćivani, prisilno premještani i prisiljavani na prinudni rad.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice, Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: Šire područje Sarajeva

Nadležnost/ Odgovornost: Armija RBiH, 109. Brdska brigada.

Sudski procesi:

Sud BiH je u junu 2021. godine donio drugostepenu presudu i osudio Nezira Kazića, kao bivšeg komadanta 9. brdske brigade ARBiH, na 10 godina zavora; Fadila Čovića, nekadašnjeg načelnika SJB u Hadžićima, na 8. godina zatvora; Bećira Hujića, bivšeg komandira PS u Pazariću, na 8. godina zatovra; Mirsad Šabić je osuđen na šest godina zatovara, dok su na po pet godina osuđeni nekadašnji upravnik “Silosa” Halid Čović i bivši stražar u ovom logoru Nermin Kalember.


Poznate komemoracije: 27. januara

Izvor podataka: Sud BiH (ažurirano 2023)

Obilježeno i fotografisano: 08.10.2015.

Mapa:


Aktualizovano: 21.02.2023

Legenda

Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ