Info

Gimnazija, Bugojno

Mjesto/lokacija: općina Bugojno

Značaj lokaliteta:

Gimnazija Bugojno služila je kao policijska stanica centar Bugojno te nakon sukoba između ARBiH i HVO služila kao zatočenički objekat za civile i vojnike hrvatske nacionalnosti od 19. jula/srpnja 1993. do oktobra/listopada 1993. Više od 100 zatočenika bilo je zatočeno u podrumskim prostorijama Gimnazije.
Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima, zlostavljanjima, premlaćivanjima, prisilnom vađenju krvi, prisilnom radu i prisilnim premještanjima. Upravu nad objektom imale su jedinice Policije MUP-a RBiH.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Bugojna

Nadležnost/ Odgovornost: Policija i Rezervni sastav policije MUP-a RBiH, civilna vlast Bugojna

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio komadanta 3. korpusa ARBiH Envera Hadžihasanovića na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 i po godine i načelnika Štaba 7. muslimanske brigade 3. korpusa ARBiH, Amira Kuburu, na zatvorsku kaznu od 2 godine.
Sud BiH je Nisveta Gasala, Musajba Kukavicu i Senada Dautovića proglasio krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), te su s tim u vezi Nisvet Gasal i Musajb Kukavica osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine, a Senad Dautović na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.


Poznate komemoracije: 19.03.

Izvor podataka: MKSJ i Sud BiH (ažurirano 10.11.2021)

Obilježeno i fotografisano: 17.11.2021

Mapa:


Aktualizovano: 29.11.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ