Info

Hotel Treskavica, Trnovo

Mjesto/lokacija: općina Trnovo

Značaj lokaliteta:

Krajem augusta/kolovoza 1992. godine formiran je zatočenički objekt u hotelu Treskavica, gdje su dovedene osobe srpske nacionalnosti iz zatočeničkih objekata Osnovna škola Dejčići. U zatočeničkom objektu je boravilo oko 100 zatočenika srpske nacionalnosti, od čega polovina žena i djece. Nakon tri dana boravka muškarci su bili premješteni u zatočenički objekat koji se nalazio u Domu zdravlja, dok su žene i djeca premješteni u zatočenički objekat koji se nalazio u obdaništu, u Trnovu. Upravu nad objektom imale su jedinice ARBiH i HOS-a.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

Žrtve su sa područja: šireg područja Sarajeva, Trnova

Nadležnost/ Odgovornost: jedinice ARBiH i HOS-a, i pripadnici Vojne policije.

Sudski procesi:

Sud BiH je 16. juna/lipnja 2014. godine potvrdio optužnicu kojom se Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Trnovu. Sud BiH je tokom 2021. godine donio prvostepenu presudu u predmetu Edhem Godinjak i drugi kojom su optuženi oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, u toku je žalbeni postupak.


Izvor podataka: Sud BIH (ažurirano 10.11.2021)

Obilježeno i fotografisano: 16.11.2021

Mapa:


Aktualizovano: 29.11.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ