Info

nekadašnja Osnovna škola Vojin Paleksić, Bugojno

Mjesto/lokacija: općina Bugojno

Značaj lokaliteta:

Nekadašnja Osnovna škola “Vojin Paleksić”, sada Prva Osnovna škola Bugojno, sužila je kao zatočenički objekat za civile i vojnike hrvatske nacionalnosti od druge polovine jula/srpnja 1993. do sredine augusta/kolovoza 1993.godine. Zatočenici su bili podvrgnuti nehumanim uvjetima, zlostavljani i premlaćivani. U objektu je bilo zatočeno oko 250 do 280 osoba hrvatske nacionalnosti, vojnika HVO-a i civila, među kojima su bile i dvije žene, dvije maloljetne osobe od 16 godina i jedna starija osoba u dobi od oko 75 godina. Jedan zatočenik je ubijen u ovom objektu. Zatočenici su sredinom augusta/ kolovoza 1993. prisilno premješteni u zatočenički objekt na stadionu Iskre u Bugojnu. Upravu nad objektom imale su jedinice ARBiH.


Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Etnička grupa: Hrvati/Hrvatice

Žrtve su sa područja: Bugojna

Nadležnost/ Odgovornost: Civilna vlast Opštine Bugojno, 307.bbr ARBiH

Sudski procesi:

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio komadanta 3. korpusa ARBiH Envera Hadžihasanovića na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 i po godine i načelnika Štaba 7. muslimanske brigade 3. korpusa ARBiH, Amira Kuburu, na zatvorsku kaznu od 2 godine. Sud BiH je osudio bivšeg pomoćnika komadanta 307. brigade, Enesa Handžića na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina; bivšeg vojnog policajca 307. motorizovane brigade ARBiH, Aliju Osmića, na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine; bivšeg pripadnika ARBiH, Osmana Šegu na zatvorsku kaznu u trajanju od 5 godina.


Poznate komemoracije: 19.03.

Izvor podataka: MKSJ i Sud BiH (ažurirano 10.11.2021)

Obilježeno i fotografisano: 17.11.2021

Mapa:


Aktualizovano: 29.11.2021

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ