Info

“Planinski prijevoj Rogoj”, Trnovo

Mjesto/lokacija: Trnovo

Značaj lokaliteta:

Dana 03. avgusta/kolovoza 1992. godine iz logora „Barutni magacin“ u Kalinoviku izvedeni su civili Suljić Remza, Bičo Nasuf, Rogoj Nezir i Čusto Zaim koji su isti dan pronađeni mrtvi u rejonu Rogoja, vezani policijskim lisicama.


Entitet: Republika Srpska

Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja: Kalinovika i okolnih sela, dio zarobljenih civila sa područja Trnova i Foče.

Nadležnost/ Odgovornost: VRS

Sudski procesi:

Sud BiH osudio je za zločine počinjene na području Kalinovika Bundalo Ratka na 19, Zeljaja Neđu na 15, Novicu Tripkovića na 8 i Đorđislava Aškrabu na 7 godina zatvora zbog zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva na području Kalinovika.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za ratne zločine počinjene na području Kalinovika, po komandnoj odgovornosti osudio Momčila Krajišnika, ratnog predsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Biljanu Plavšić, ratnu članicu Predsjedništva Republike Srpske, na zatvorsku kaznu u trajanju od 11 godina i Ratka Mladića, ratnog komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na kaznu doživotnog zatvora.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je za zločine u Kalinoviku i Foči osudio komandira specijalne dobrovoljačke jedinice Dragoslava Kunarca Žagu na 28 godina zatvora.

Viši sud u Beogradu je osudio Dalibora Krstovića na 9 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog u Kalinoviku.


Poznate komemoracije: Udruženje članova porodica nestalih s područja općine Kalinovik "Istina-Kalinovik '92" posjetom bivšim zatočeničkim objektima i mjestima ubistava zatočenika, svakog 25.juna/lipnja obilježava Dan sjećanja na stradale Bošnjake kalinovika i okolnih mjesta.

Izvor podataka: MKSJ, Sud BiH, Viši sud u Beogradu

Obilježeno i fotografisano: 28.10.2023

Mapa:


Aktualizovano: 13.12.2023

Legenda
Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH
Centar službi bezbjednosti - CSB
Herceg Bosna - HB
Hrvatske obrambene snage - HOS
Hrvatska vojska - HV
Hrvatsko vijeće obrane - HVO
Jugoslovenska narodna armija - JNA
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju - MKSJ
Ministarstvo unutrašnjih poslova - MUP
Narodna odbrana Autonomne pokrajine zapadna Bosna - NO APZB
Stanica javne bezbjednosti - SJB
Srpska vojska Krajine - SVK
Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine - TO BiH
Vojska Republike Srpske - VRS
Vojska Jugoslavije - VJ